Kamis, 14 Februari 2013

CARA MEMBUAT NAMA KOREAN,CHINESE,JAPAN DARI TANGGAL LAHIR


#Korean nama diurutkan dari angka terakhir tahun,bulan,dan tanggal kelahiran .
 jika tanggal lahir kamu : 27 mei 1996
 maka, 27-05-1996
  angka terakhir tahun kelahiran 6,bulan 05,dan tanggal 27.
 jadi nama korea kamu :"Han Dong Gun"

#Chinese nama dirutkan dengan ketentuan angka terakhir tahun,bulan,dan tanggal lahir
 jadi,27-05-1996
 6:zhang   05: chao  27:chi
nama china kamu : "Zhang ChaoChi"

#Japan nama pertama diambil dari angka terakhir tahun kelahiran ,nama kedua merupakan gabungan dari
tangga dan bulan kelahiran terdapat tanda pemisah "~".
 "~" tanda ini dgunakan untuk memisahkan nama cwe dan cwo .
 karna dalam penamaan jepang biasanya hanya menggunakan dua suku kata , dan boleh dibolak-balik.
 misalnya tanggal lahir kamu 27-05-1996
 maka nama jepang untukl cwe
 jadi " Koukei ShouMiki"


:: TAHUN KELAHIRAN
 #tahun :  Korea_china_japan
#1990     :Park_Hwang_Sakurai
#1991  :Song_Choi_Momo
#1992  :Kim_Lee_Ginichi
#1993  :Choi_wen_Kugou
#1994  :shin_Lim_Hideyashu
#1995  :Kang_Qie_zen
#1996  :han_Zhang_Koukei
#1997  :Lee_Liu_Shikaku
#1998  :sung_xian_Komozaku
#1999  :jung_ma_shinji

:: BULAN KELAHIRAN
#bulan: korea_china_nma japan cwe~nma japan cwo
#01      :Yong_zi_rinko~kun
#02      :ji_kong_ki~tora
#03      :gyn_gin_mira~ko
#04      :hye_ma_ri~masa
#05      :dong_chao_miki~rou
#06      :sang_han_mi~tou
#07      :ha_mei_ring0~kada
#08      :hyo_nan_ka~yori
#09      :soo_sun_mori~da
#10      :eun_you_suki~raku
#11:     :hyu_hou_mika~ka
#12      :rae_rin_yuki~jin


:: TANGGAL KELAHIRAN
#01  :Hwa_lian_mitsu
#02  :woo_xun_kou
#03  :joon_man_mina
#04   :hee_choi|_ikki
#05  :kyo_ming_sudo
#06  :kyung_yao_zen
#07  :wook_Quan_shika
#O8  :jin_lian_kage
#09  :jae_yi_kaze#10  :hoon_ge_kimi#11  :ra_zhuo_gaka
#12  :bin_ren_shu
#13  :sun_lie_hi
#14  :ri_yu_kumo
#15  :soo_jian_shimi
#16  :rim_wei_haru#17  :Ah_ping_koda
#18  :Ae_zhong_shon
#19  :neul_liang_yama
#20  :mun_bei_bon
#21  :In_yuan_uzu
#22  :mi_dun_shin
#23  :ki_zhang_yumi
#24  :koo_kou_gyn
#25  :byung_mei_shige
#26  :seok_ran_ran
#27  :gun_chi_shou
#28  :yoo_dong_geru
#29  :suk_shin_neko
#30  :won_kwok_janko
#31  :sub_ren_to

Tidak ada komentar:

Posting Komentar